TRAINING VOOR VRIJWILLIGERS

Een programma waar actieve vrijwilligers en zelforganisaties zich inzetten om bij te dragen aan een positief pedagogisch klimaat. 

Er wordt kennis op gedaan over verschillende pedagogische onderwerpen zoals:
– hoe zorg je voor een veilig groepsklimaat
– kennis over de ontwikkeling van kinderen
– identiteitsontwikkeling
– 
omgaan met moeilijk gedrag
– versterken van talenten
– doorverwijzen
– meldcode kindermishandeling en fysieke veiligheid. Daarnaast worden diverse partners en professionals uit de wijk als gastsprekers gevraagd om hun kennis te delen.

 

Waarom dit programma?
Het pedagogisch klimaat versterken en het opbouwen van opvoednetwerken rondom kinderen en jongeren is belangrijk. Als stad zijn informele netwerken en de inzet van vrijwilligers belangrijk en vrijwilligers doen en kunnen dan ook veel op het gebied van activiteiten rondom kinderen en jongeren. Zij weten wat er speelt in de buurt en kunnen groepen bereiken die wellicht voor (professionele) organisaties minder zichtbaar of toegankelijk zijn. Maar het is wel belangrijk dat ze over de juiste vaardigheden beschikken, zoals pedagogische- en didactische vaardigheden, zoals kunnen signaleren (bijv. van huiselijk geweld), kennis hebben van de sociale kaart, kunnen doorverwijzen, talenten van kinderen versterken en benutten en weten om te gaan met moeilijk gedrag en zorgen en een veilige sfeer kunnen creëren.

Voor deze groep zou pedagogische kennis en vaardigheden een meerwaarde zijn, zodat hun aanbod en activiteiten beter aansluiten bij het pedagogisch klimaat wat we voor ogen hebben. Namelijk een buurt waar we gezamenlijk zorgdragen voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Waar de talenten van kinderen gezien worden, kinderen zich kunnen ontplooien, positief worden gestimuleerd, grenzen aangegeven worden, openheid is voor dialoog en aandacht voor een positieve identiteitsontwikkeling. Daarnaast kunnen vrijwilligers ingezet worden op plekken, zoals pleinen of andere ontoetingsplekken waar kinderen en jongeren komen, om activiteiten aan te bieden of samen te werken met formele organisaties met een actviteitenaanbod voor kinderen en jongeren.

Meer informatie?
Klik hier en download de flyer